An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 4 Eagraíochtaí Carthanúla a Chosaint ) Ar Aghaidh ( CUID 6 Coimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla d’Éirinn a dhíscaoileadh )

6 2009

An tAcht Carthanas 2009

CUID 5

An Binse Achomhairc do Charthanais

An Binse Achomhairc do Charthanais.

75 .— (1) Beidh binse arna bhunú ar a dtabharfar an Binse Achomhairc do Charthanais agus dá ngairtear an “Binse” san Acht seo chun na hachomhairc dá bhforáiltear leis an Acht seo a chinneadh.

(2) Is iad a bheidh ar an mBinse 5 chomhalta—

(a) ar daoine 2 acu—

(i) a shealbhaíonn nó a shealbhaigh roimhe sin oifig bhreithiúnach sna hUaschúirteanna, nó

(ii) ar abhcóidí nó aturnaetha iad a bhfuil seasamh 10 mbliana ar a laghad acu,

agus

(b) ar daoine 2 acu a bhfuil taithí acu, i dtuairim an Aire, i réimsí saineolais a bhaineann le carthanais.

(3) (a) Is é nó is í an tAire a cheapfaidh comhaltaí an Bhinse.

(b) Ceapfaidh an tAire cathaoirleach an Bhinse as measc chomhaltaí an Bhinse.

(4) Beidh comhalta den Bhinse i seilbh oifige ar feadh cibé tréimhse, nach faide ná 5 bliana ó dháta a cheaptha nó a ceaptha, a chinnfidh an tAire.

(5) Aon chomhalta den Bhinse a rachaidh a théarma nó a téarma comhaltais den Bhinse in éag, beidh sé nó sí in-athcheaptha mar chomhalta den Bhinse.

(6) Féadfar cibé luach saothair a íoc le comhaltaí an Bhinse (lena n-áirítear an cathaoirleach) a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais.

(7) Féadfaidh comhalta den Bhinse éirí as oifig trí fhógra i scríbhinn faoina éirí as nó faoina héirí as a thabhairt don Aire agus beidh éifeacht leis an éirí as ar an dáta a gheobhaidh an tAire an fógra.

(8) Féadfaidh an tAire, aon tráth, comhalta den Bhinse a chur as oifig más rud é, i dtuairim an Aire, go bhfuil an comhalta tar éis éirí éagumasach, de dheasca easláinte, ar a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh, nó gur mhí-iompair sé nó sí é féin nó í féin mar a bheidh sonraithe, nó gur dealraitheach gur gá é nó í a chur as oifig chun go gcomhlíonfaidh an Binse a fheidhmeanna go héifeachtach.

(9) Scoirfidh comhalta den Bhinse de bheith cáilithe le haghaidh oifige agus scoirfidh sé nó sí d’oifig a shealbhú más rud é—

(a) go mbreithneofar ina fhéimheach nó ina féimheach é nó í,

(b) go ndéanfaidh sé nó sí imshocraíocht nó comhshocraíocht le creidiúnaithe,

(c) go ngearrfaidh cúirt dlínse inniúla téarma príosúnachta air nó uirthi, nó

(d) go gciontófar é nó í in aon chion indíotáilte i ndáil le cuideachta,

(e) go gciontófar é nó í in aon chion indíotáilte i ndáil le heagraíocht charthanúil nó iontaobhas carthanais,

(f) go gciontófar é nó í i gcion lena ngabhann calaois nó mímhacántacht, cibé acu is i ndáil le cuideachta é nó nach ea, nó

(g) go ndéanfar ordú ina thaobh nó ina taobh faoi alt 160 d’Acht na gCuideachtaí 1990.

(10) Más rud é go bhfaighidh comhalta den Bhinse bás, go n-éireoidh sé nó sí as, go scoirfidh sé nó sí de bheith cáilithe le haghaidh oifige agus go scoirfidh sé nó sí d’oifig a shealbhú nó má chuirtear é nó í as oifig, féadfaidh an tAire duine a cheapadh chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Bhinse chun an corrfholúntas a tharlóidh amhlaidh a líonadh ar an modh céanna inar ceapadh an comhalta den Bhinse ba chúis leis an gcorrfholúntas.

(11) Aon duine a cheapfar chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Bhinse de bhun fho-alt (10), beidh sé nó sí i seilbh oifige ar feadh na tréimhse sin de théarma oifige an chomhalta ba chúis leis an gcorrfholúntas lena mbaineann a bheidh gan chaitheamh ar dháta a cheaptha nó a ceaptha agus beidh sé nó sí in-athcheaptha mar chomhalta den Bhinse ar éag don tréimhse sin.

(12) Beidh an Binse neamhspleách i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

(13) Beidh feidhm ag mír 8 de Sceideal 1 maidir le comhalta den Bhinse, faoi réir an mhodhnaithe go bhforléireofar tagairtí sa mhír sin don Údarás mar thagairtí a fholaíonn tagairtí don Bhinse.

Rúnaíocht agus áitreabh an Bhinse.

76 .— (1) Déanfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, cibé foireann agus cibé líon foirne a sholáthar don Bhinse agus is cuí leis nó léi chun feidhmeanna rúnaíochta don Bhinse a chomhlíonadh, lena n-áirítear foireann a shanntar chun na feidhmeanna sin a chomhlíonadh ach le linn an tsannta sin a shanntar freisin chun feidhmeanna dá samhail a chomhlíonadh thar ceann comhlachta amháin eile nó níos mó (seachas an tÚdarás) a bunaíodh le hAcht nó faoi Acht den Oireachtas.

(2) Déanfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, áitreabh a sholáthar don Bhinse ina bhféadfaidh sé a fheidhmeanna a chomhlíonadh agus, más dóigh leis an Aire agus leis an Aire Airgeadais gur cuí, féadfaidh sé gur áitreabh an t-áitreabh sin atá á áitiú ag comhlacht amháin eile nó níos mó (seachas an tÚdarás) a bunaíodh le hAcht nó faoi Acht den Oireachtas.

An Binse do chinneadh achomharc.

77 .— (1) Déanfar achomharc chun an Bhinse a thionscnamh tráth nach déanaí ná 21 lá ó dháta na breithe a mbeidh achomharc á dhéanamh ina coinne.

(2) Déanfaidh an Binse éisteacht amháin nó níos mó a sheoladh chun achomharc a chinneadh.

(3) Déanfaidh an Binse, tráth nach déanaí ná—

(a) 21 lá, nó

(b) cibé tréimhse is giorra a shonróidh an Binse le toiliú na bpáirtithe san achomharc,

sula n-éistfear achomharc, fógra i scríbhinn a sheirbheáil ar na páirtithe.

(4) Déanfar an fhaisnéis seo a leanas a áireamh i bhfógra faoi fho-alt (3):

(a) dáta, am agus láthair na héisteachta agus an cuspóir a bheidh léi;

(b) sracléiriú ar ábhar na nithe a bheidh le plé san éisteacht;

(c) sracléiriú ar na nósanna imeachta a bheidh le glacadh ag an éisteacht;

(d) tagairt d’fhorálacha an Achta seo agus d’aon rialacha arna ndéanamh faoi atá iomchuí maidir le seoladh na héisteachta;

(e) ráiteas go rachaidh an Binse ar aghaidh leis an éisteacht, mura rud é go dtiocfaidh forais shubstaintiúla chun cinn a fhágfaidh go dtabharfadh sé a mhalairt de bhreith, ar an dáta agus ag an am lena mbaineann, d’ainneoin nach mbeidh páirtí i láthair ag an éisteacht;

(f) ráiteas go gcinnfidh an Binse an t-achomharc d’ainneoin nach nglacann páirtí páirt sna himeachtaí os comhair an Bhinse; agus

(g) aon fhaisnéis eile is cuí leis an mBinse.

(5) Beidh gach ceann de na páirtithe in achomharc i dteideal deis a bheith aige nó aici, agus tabharfar deis dó nó di, éisteacht a fháil ag an éisteacht agus fianaise a thíolacadh don Bhinse.

(6) Féadfaidh an Binse éisteacht ní aige a chur ar atráth go dtí dáta a shonróidh sé.

(7) Is leor chun aon chríche breith ó thromlach de na comhaltaí den Bhinse.

(8) Tar éis don Bhinse éisteacht achomhairc a chríochnú, déanfaidh sé cinneadh i ndáil leis an achomharc agus tabharfaidh sé fógra don achomharcóir agus don Údarás maidir leis an gcinneadh sin.

Seolfar imeachtaí go poiblí.

78 .— (1) Faoi réir fho-alt (2), is go poiblí a sheolfar imeachtaí os comhair an Bhinse.

(2) Féadfaidh an Binse, i gcás gur dóigh leis gur cuí déanamh amhlaidh in imthosca áirithe cáis, ordú a dhéanamh á ordú nach nochtfar céannacht páirtí amháin nó níos mó, nó céannacht aon cheann de na páirtithe, in achomharc.

Cumhacht an Bhinse rialacha nóis imeachta a dhéanamh.

79 .— (1) Is é an nós imeachta a leanfar i ndáil le hachomharc chun an Bhinse cibé nós imeachta a chinnfidh an Binse le rialacha arna ndéanamh aige le toiliú an Aire.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar le rialacha faoin alt seo—

(a) na foirmeacha a shonrú a úsáidfear chun achomharc a thionscnamh chun an Bhinse,

(b) a cheangal fógraí sonracha a thabhairt i leith achomharc a thionscnamh chun an Bhinse,

(c) a shonrú go n-íocfar táille riaracháin de mhéid sonraithe leis an mBinse maidir leis an mBinse do phlé i dtosach le hachomharc nó do leanúint aon nóis imeachta eile faoin alt seo i ndáil leis,

(d) an tréimhse a shonrú—

(i) ar laistigh di a dhéanfaidh an Binse, ón dáta a thionscnaítear achomharc, éisteacht i ndáil leis an achomharc a shocrú, agus

(ii) ar laistigh di a dhéanfaidh an Binse, ón dáta a chríochnaíonn sé éisteacht nó éisteachtaí i ndáil le hachomharc, a chinneadh i ndáil leis an ní.

(3) Mura ndéanfar tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(d) a shonrú le rialacha faoin alt seo—

(a) déanfar éisteacht i ndáil le hachomharc a shocrú a luaithe is indéanta tar éis an t-achomharc a thionscnamh, agus

(b) déanfar cinneadh ní lena mbaineann achomharc a chríochnú a luaithe is indéanta tar éis an éisteacht nó na héisteachtaí a bheith críochnaithe i ndáil leis an ní.

Achomharc i gcoinne an Bhinse.

80 .— (1) Féadfaidh páirtí in imeachtaí os comhair an Bhinse achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar phonc dlí i gcoinne breithe ón mBinse.

(2) Ní thionscnófar achomharc faoin alt seo—

(a) gan cead ón mBinse, nó

(b) má dhiúltaíonn an Binse cead a thabhairt, gan cead ón Ard-Chúirt.