Achtanna an Oireachtais 1922-2003

Use of this web site is subject to this disclaimer and waiver of liability.

Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the information/material contained on the web site, the State and the Office of the Houses of the Oireachtas, their servants or agents assume no responsibility for and give no guarantees, undertakings or warranties concerning the accuracy, completeness or up to date nature of the information provided on the web site and do not accept any liability whatsoever arising from any errors or omissions. Users are warned that the publication of legislation on this web site does not indicate that any particular provision in a statute was, or is currently, in force. It should be noted that the official version of Acts of the Oireachtas is the version published in hard copy by the Stationery Office.

Tá an séanadh agus an tarscaoileadh dliteanais seo i bhfeidhm maidir le húsáid an tsuímh idirlín seo.

Cé go bhfuil gach iarracht déanta cruinneas na faisnéise/an ábhair sa suíomh idirlín a chinntiú, ní ghlacann an Stát ná Oifig Thithe an Oireachtais, a gcuid seirbhíseach ná a gcuid gníomhairí aon fhreagracht as ráthaíochtaí, gealltanais ná barántaí a bhaineann le cruinneas ná iomláine na faisnéise a sholáthraítear ar an suíomh idirlín ná leis an bhfaisnéis a bheith chun dáta ná ní thugann siad ráthaíochtaí, gealltanais ná barántaí den sórt sin ná ní ghlacann siad aon dliteanas ar bith ag eascairt as aon earráidí ná neamhghníomhartha.

Tugtar rabhadh d'úsáidirí nach ionann foilsiú reachtaíochta ar an suíomh idirlín seo agus a chur in iúl go raibh, nó go bhfuil faoi láthair, aon fhoráil áirithe i reacht i bhfeidhm. Is cóir a nótáil gurb é an leagan oifigiúil d'Achtanna an Oireachtais an leagan atá foilsithe i gcóip chrua ag Oifig an tSoláthair.

Gliogáil anseo chun glacadh leis an séanadh agus chun dul ar aghaidh go dtí an suíomh.

Click here to accept disclaimer and to proceed to the site.